2018 Nisei Club Directory

Bay Area Clubs
President/Contact
Century GC San Francisco Jimmy Sakamoto
Sequoia Fairway GC San Jose / Mtn. View Bob Nakasora
Southbay Nikkei GC Mountain View Richard Mukai
Nichiyo GC Los Gatos Dave Kamachi
Monterey /Salinas Area
Monterey Peninsula Monterey Keith Kuwatani
Sakura GC Salinas George Gatanaga
2018 Tournament Advisor

Keith Kuwatani - Monterey Peninsula
Webmaster